Konstfrämjandet Västmanland

2

Konstfrämjandet Västmanland

Ballongen – lek på riktigt

Hur ser vi på barnet i staden? I konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, undersöker samtidskonstnärer barnets frihet och begränsningar i stadsdelen Råby i Västerås.
Hur ser vi på barnet i staden? I konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, undersöker samtidskonstnärer barnets frihet och begränsningar i stadsdelen Råby i Västerås.

 

Den fria leken, 1 juni – 27 augusti, Västerås konstmuseum

 

Efter två års konstnärligt arbete tillsammans med barn, unga och vuxna på Råby, samlar vi nu alla tankar kring barnets plats i staden och i samhället. I utställningen och boken Den fria leken presenteras en sammanfattning av Ballongen – lek på riktigt tillsammans med fristående samtida konstverk där konstnärerna förhållit sig till tematiken ”fri lek”. Utställningen pågår 1 juni – 27 augusti på Västerås konstmuseum. Utställningen och boken är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Västmanland och Västerås konstmuseum.

 

Katrin Ingelstedt, curator om utställningen Den fria leken:

 

I leken testar vi våra begränsningar, här utvecklas våra sociala färdigheter och förståelse för omvärlden. Som en magisk fantasivärld ligger leken utanför den verkliga världens rutiner och normer, den fungerar snarare som en outtalad överenskommelse mellan deltagare där leken är ett självreglerande system, till synes obegripligt för en utomstående. Leken är en unik frizon som befinner sig i gränslandet mellan att vara ett pedagogiskt instrument för anpassning och en radikal modell i syfte att frigöra individen. Det är därför inte konstigt att pedagoger, sociologer, filosofer och konstnärer har fångats och inspirerats av lekens förmåga att locka fram människans kreativa urkraft.

 

Utställningen Den fria leken samlar konstverk av Johanna Billing, Gabo Camnitzer, Adelita Husni-Bey, Mats Eriksson Dunér, Priscila Fernandes, Jacob Kirkegaard och Alicja Rogalska, De har alla på olika sätt utforskat frihetsbegreppet i relation till barnets lek. Det direkta sambandet mellan konst och lek lämnas okommenterat, verken visar istället olika förhållningssätt till barnets frihet och kreativitet, där leken fungerar som kommunikation, ett tillstånd där personliga, förtroliga berättelser kan avläsas. I ett flertal konstverk intar konstnären rollen som observatör som visar upp våra basala behov, drömmar och motiv i en lekvärld som alltid samexisterar, imiterar eller protesterar mot den (upplevda) vuxenvärlden. I utställningen visas leken i flera olika sammanhang. Den spelas upp i koreograferade pedagogiska miljöer eller används som ett verktyg att frammana en glömd tidsperiod. Den fria lekmiljön blir ämnet för protest mot en vuxenvärld eller ger oss nycklarna till en djupare förståelse om vår samtid.

 

Den svenska konstaktionen Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle på Moderna Museet 1968 och dess efterföljare Ballongen på Råby 1969, är två händelser i en svensk lekhistoria med en stark samhällsförändrande drivkraft. Arkivmaterial från Modellen och Ballongen bildar en bakgrund till konstverken i utställningen och belyser diskussionerna som uppstod kring leken under det sena 60-talet i Stockholm och Västerås. Båda bygglek-aktionerna var kollektiva platser som uppfördes av konstnärer, aktivister och lokalinvånare för att främja den fria leken som en metod att skapa ett aktivt samhälle av och för medborgaren. Byggleken blev en symbol för hur leken kunde föra människor samman och skapa självständiga individer. Barnet, ännu inte indoktrinerat i den strukturerade vuxenvärlden, lyftes fram som ett subjekt som de vuxna kunde lära av. I inbjudan till Ballongen riktar man sig till oförstående och ängsliga vuxna och ber dem följa barnet: ”Om du är med dem här, kommer de även att följa dig. Precis som du kan följa dem om du till en början är osäker.” I utställningen visas arkivmaterial från Modellen och Ballongen tillsammans med tidsdokument som belyser diskussionerna om leken på 60- och 70-talet. Här finns även dokumentation från det konstnärliga arbete som utförts av barn och konstnärer på Råby inom Ballongen – lek på riktigt, 2015-2016.

 

Modellen i Stockholm, Ballongen i Västerås och Ballongen – lek på riktigt var alla tillfälliga och intensiva händelser. Men de visar på korta ögonblick i vår historia då diskussioner om den fria leken och barnets färdigheter och behov dominerade det offentliga samtalet om hur vi bygger ett samhälle.

 

 

Johanna Billing, I'm Gonna Live Anyway Until I Die, 2012

Ballongen – lek på riktigt