Barnens Konst- och Kulturklubb

Ett demokratiprojekt där vi undersöker konstens och barnens möjligheter att aktivt delta i samhällsutveckling.

BKK är en konstklubb, för barn mellan 6 och 12 år, som i första hand utgår från barnens egna initiativ. Grunden för verksamheten är skapande utifrån barnens villkor, där processen är huvudsaken och inte resultatet. Det ger både individen och gruppen en möjlighet att skapa fritt, att experimentera och testa sig fram till något som kanske ännu inte finns.

Konstfrämjandet säkrar den konstnärliga kvalitén i projektet och arbetar tillsammans med professionella konstnärer, som i sin praktik jobbar med deltagande- och socialt engagerade konstprocesser. Konstnärerna leder arbetet framåt i samspel med barnen, intresseorganisationer, idrottsrörelsen och kommuner. Konstnärerna fungerar som stöd, förmedlare och möjliggörare.

Det lokala perspektivet stärker klubbens identitet och skapar grupptillhörighet, gemenskap, och engagemang. På så sätt verkar inte bara BKK på en individuell nivå utan även på ett socialt och samhällsutvecklande plan, där strukturer genom aktiviteter förändrar samhället och konstfältet över tid.

Projektets kärna och det som gör det unikt, men som också är en utmaning, är att utveckla en arbetsform där barnen själva sitter i klubbarnas styrelse och har ett reellt inflytande över verksamheten. Syftet är att undersöka och prova de former för samspel och samverkan som utvecklas då barnen formellt tilldelas ett ansvar för de olika aktiviteter man beslutar om i klubben.

Men också var gränsen går för detta med bestämmande, och hur den konstnärliga kreativiteten och kontakten mellan konstnären och barnen kan utvecklas i gemensamma projekt, som ett konkret exempel på inflytande och demokrati. Självfallet är det dom vuxna som är ytterst ansvariga för aktiviteter, ekonomi, arbetsgivaransvar, etc. Huvudman för verksamheten är ideella organisationer som finns på de platser där klubben etableras.

I verksamhetens interna organisation är idrottsrörelsen en förebild, med dess nära gemenskap mellan barn och engagerade vuxna. För att understryka parallellen med idrottsrörelsens organisationsformer presenteras också klubbarna på motsvarande sätt som: BKK-Råby, BKK-Råslätt, BKK-Norberg och BKK-Bro.I planerna ingår ett utbyte mellan de olika klubbarna, liksom matcher eller cuper, men som här ersätts av utställningar, biennaler, festivaler, videokvällar, etc.

Mellan gästspelen upprätthålls kontakterna genom sociala media och internet. Här skulle en virtuell community kunna utvecklas, som på sikt kan omfatta ett obegränsat antal klubbar spridda helt oberoende av geografisk hemvist.

Under 2021 planeras BKK som en pilotstudie inför en framtida mer omfattande satsning. Genom studien skapas en grund för att söka medel hos bidragsgivare för ett större projekt tänkt att löpa under tre år, från t.ex. Arvsfonden Kulturrådet och EU.

BKK är avgiftsfri och öppen för barn under tider som ligger utanför aktiviteter som erbjuds av skolor och fritidshem, som under helger och lov. Genom lokaliseringen till stadens ytterområden eller mindre orter når man andra barngrupper än vad de centralt belägna kulturinstitutionerna oftast gör. Här finns verksamheten i barnens närområden, vilket gör att åtminstone de äldre barnen själva kan ta sig dit. Aktiviteterna i BKK utgår från en norm-kreativ konstpedagogik där ledarna och styrelsen aktivt jobbar intersektionellt för att skapa jämlikhet och inkludering. Detta förhållningsätt gäller i alla aktiviteter, val av material och språkbruk. När språket inte räcker till använder vi oss av konsten som en gemensam överbryggande språklighet.


Länk till anmälan: BKK Råby, BKK Norberg

För mer information:
jenny.berntsson@konstframjandet.se

wichanan.glunrawd@konstframjandet.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Visa alla